08- 540 676 20

Information om tillägg gällande klimatförändringar i standarder för ledningssystem

2024-05-07

För den certifierade organisationen innebär tilläggen att de behöver säkerställa att de har med
klimatförändringar som en parameter i sitt ledningssystem och har tagit ställning till i vilken utsträckning
den är relevant.

Certifieringsorganen behöver granska att organisationerna gjort dessa ställningstaganden på ett
relevant sätt och att när klimatpåverkan identifierats, att det också finns spårbarhet till mål och
aktiviteter.

Avsikten med tilläggen är att belysa att organisationer behöver hantera sin verksamhets klimatpåverkan
och lyfta den som en del av verksamhetens kontext, inte bara för ledningssystem för miljö där det är en
mer självklar del.

Tilläggen är tänkt som ett förtydligande snarare än ett tillkommande krav. Ambitionen är att
organisationer inte ska underskatta vikten av klimatförändringar och att certifieringsorgan vid revision
ska ge klimatpåverkan ett proportionerligt utrymme.

I följande avsnitt i standarden finns tilläggen
  • 4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar:
    Organisationen ska avgöra om klimatförändringar är en relevant fråga.
  • 4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar:
    NOTE: Relevanta intressenter kan ha krav relaterade till klimatförändringar.

För er som är kunder hos SIS – Svenska institutet för standarder och prenumererar på standarder så ska
tilläggen finnas tillgängliga för de standarder som omfattas. Vid frågor v g kontakta SIS (www.sis.se)

23 februari 2024.

Vid kommande revisionsaktiviteter kommer er revisor att granska hur er organisation har hanterat
klimatpåverkan samt risker kopplat till klimatförändringarna, inom ramen för det aktuella
ledningssystemet (standardkrav 4.1 och 4.2).

Nej. På grund av den begränsade förändringen kommer ingen extra revisionstid att behövas.

Nej. Enligt information från Swedac behöver detta amendment/tillägg inte framgå i ackrediteringens
omfattning och därmed inte heller på certifikaten.