08- 540 676 20

Återkallade certifikat

På denna sida hittar du information om återkallning av certifikat

Förändringar som kan påverka certifieringen

Vid betydande förändringar av ledningssystemet, organisationen eller verksamheten krävs en skriftlig avisering till Svensk Certifiering. Det kan vara aktuellt om det finns planer på att ex lägga till eller ta bort fler orter från certifieringen.

En utvärdering utförs för att bedöma huruvida förändringen påverkar verksamhetsbeskrivningen på certifikatet och om ledningssystemet fortsatt uppfyller kraven enligt gällande standard. Därefter genomförs en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas, såsom en revision eller granskning av dokumentationen.

Tillfälligt eller permanent indragande av certifikat

Tillfälligt indragande av certifikat kan bli aktuellt av olika skäl och bedöms individuellt för varje fall. Ett certifikat kan tillfälligt dras tillbaka i högst sex månader, och därefter krävs en ny certifieringsrevision. Återutgivning av ett tillfälligt indraget certifikat kan göras efter en utredning. Resultatet av utredningen avgör vilka åtgärder som måste vidtas innan certifikatet återutges.

När certifikatet är indraget måste all referens till certifieringen i annonsering eller annan marknadsföring omedelbart upphöra.

Permanent indragande av certifikatet genomförs i följande fall:

  • Kunden inte längre önskar vara certifierad.
  • Uppföljningsrevisioner avslöjar allvarliga brister.
  • Certifikatet eller märket har använts på ett vilseledande sätt i marknadsföringen.
  • Betalningar till Svensk Certifiering inte har erlagts.
  • Innehavaren av certifikatet har gått i konkurs eller överlåtit verksamheten.
  • Kunden har allvarliga missförhållanden som kräver åtgärder från myndighetens sida.

När certifikatet är indraget upphör Svensk Certifierings offentliga tillkännagivande av certifieringen.