08- 540 676 20

ISO certifiering för alla branscher


Svensk Certifiering ett certifieringsorgan som ISO certifierar alla branscher. Våra kunder kommer från praktiskt taget alla branscher. Vår verksamhet reflekterar härigenom den mångfald som råder inom näringslivet. Det gör att våra uppdragsgivare kan förlita sig på vår långa och breda erfarenhet av ISO certifiering genom våra revisorer.

Certifieringsorgan

Svensk Certifiering har under de senaste åren vuxit som certifieringsorgan till att bli en av de större aktörerna på den svenska marknaden. Vi ISO certifierar inom de flesta branscher i norden. Vi har som certifieringsorgan fått mycket positiv respons på vårt sätt att genomföra revisioner hos våra företag. Våra revisorer upplevs som kompetenta och mycket pragmatiska vilket vi även fått bekräftat i de årliga NKI-mätningarna som vi genomförs på vårt företag.
Utvecklingen löper hela tiden vidare, och nya branscher och verksamheter tillkommer ständigt. Vi följer därför allt som händer, och strävar kontinuerligt efter att ligga steget före. Läs mer om ISO certifiering

 

Brand och säkerhet, affärsområde med genuin kompetens

Under slutet av 2019 startade vi upp vårt nya affärsområde Brand och säkerhet.
Vi kommer att certifiera inom de flesta områden inom branschen brand och säkerhet. Vi har lyckats rekrytera branschens vassaste kompetenser inom området och blir nu en spelare att räkna med inom certifiering mot just brand- och säkerhetscertifiering. Gå in och läs mer på sidan Brand och säkerhet.

Certifiering inom telecom, verkstadsindustri, IT, processindustri, medicinteknik

Här har vi de traditionella verksamhetsområdena där kvalitetsstyrning utifrån ISO 9001 tidigt kom att utgöra ett krav från kunder och övriga intressenter. Vi inom Svensk Certifiering har här våra rötter och det var inom dessa branscher vi tidigt under 1990-talet genomförde våra första revisioner mot kvalitet och miljö med fokus över att skapa ett mervärde för kunden.

Att vi har kompetens inom detta område är välkänt eftersom våra konsulter/revisorer har mångårig erfarenhet från dessa branscher.

Livsmedelsindustri certifiering

Svensk Certifiering Norden AB är ett certifieringsorgan med erfarenhet av att utföra certifieringar inom livsmedelssektorn. Vi framhåller gärna att vi har erfarenhet av ISO certifieringar från ”ax till limpa”.

Som ett tillägg till kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering arbetar vi med ett antal standarder som är speciellt anpassade för primärproduktion, livsmedel- och fodertillverkning. Anledning till detta är att det finns ett stort intresse inom dessa områden för att bevisa sin förmåga att producera och erbjuda säkra produkter.

För att möta branschens krav arbetar vi med certifieringar enligt ISO 22000, vi kan även erbjuda certifiering mot kravstandarden BRC genom leverantör.

Skogs- och pappersbrukscertifiering

Genom att tidigt satsa på kompetens, så erbjuder vi certifiering inom både skog- och pappersbruk.

ISO-Certifiering inom trä- och möbelindustri

Detta är två branscher där man tidigt började arbeta med kvalitetscertifieringar, och här är Svensk Certifiering Norden AB ett namn som inger förtroende. Man var tidigt ute också med miljöarbetet eftersom man arbetar med naturligt material

Certifiering inom grafisk industri och -teknik

Detta är en bransch som kräver noggrannhet och precision, och där kunderna ofta ställer krav på ett aktivt miljöarbete. Här kan ett verksamhetssystem bidra till ordning och reda, speciellt eftersom det alltid är bråttom.

Plast- och gummi-industricertifiering

Dessa branscher startade tidigt att arbeta med kvalitetscertifiering. Idag har många i branschen gått över till verksamhetssystem eftersom även miljön är viktig att arbeta med. I ett verksamhetssystem utgår man från det egna företaget och bygger in de krav och önskemål som finns från kunder och standarder.

ISO Certifiering inom Fordon, transport och logistik

Många företags miljöbelastning ligger inom just detta område. Ett faktum som gör det lätt för företag i dessa branscher att visa att man menar allvar med sitt miljöarbete, och att man är medveten om sin miljöpåverkan.

Certifiering inom renhållning, återvinning, el-/ energiproducenter

Vår miljö med alla dess tillgångar är värdefulla resurser. I de fall man inte kan undvika avfall, så måste det återvinnas eller åtminstone tas om hand på ett miljövänligt sätt. Ett gott råd är att ta vara på möjligheterna som ryms i de växande återvinningskraven, och leva upp till dem med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem.

Certifiering inom bygg och anläggning

Inom byggindustrin är en trygg och säker arbetsmiljö lika viktig som kvalitets- och miljöcertifiering. Vi är ett av de största certifieringsorganen inom certifiering av arbetsmiljö. Ett certifikat från oss kan därför sägas ha säkerheten inbyggd.

Service- och handelscertifiering

I den ökande konkurrensen på marknaden har de internationella ISO-standarderna blivit viktiga även inom servicesektorn. Ett gott råd är att låta kvalitet och kund- tillfredsställelse bli en naturlig del av företagets verksamhetssystem. Ett certifikat från oss intygar att så är fallet.

ISO Certifiering inom Sjuk- och hälsovård

Ökade kostnadskrav har lett till ökade krav på organisationerna inom vårdhem, sjukhus och andra vårdinrättningar. En certifiering av er verksamhet är en effektiv metod för att för att optimera organisationens ledningsprocesser. Vi har kompetenta revisorer inom hälso- och sjukvård.

Certifiering av kommuner och landsting

Vi har idag många kunder inom kommuner och landsting. Därför är det viktigt för oss att kunna tillgodose deras specifika krav. Vi har byggt upp team med gedigen kunskap och erfarenhet av revisioner i dessa organisationer, där det finns stora möjligheter att arbeta framgångsrikt med verksamhetssystem. Några exempel: Delaktigheten ökar, alla strävar åt samma håll, helheten blir tydligare och effektiviteten ökar.

Certifiering av skolan

En certifiering av skolan får många positiva effekter på verksamheten.
Genom att upprätta en tydlig styrning av er skola kan det få gynnsamma effekter på hela verksamheten. Forskning visar att tydlig målstyrning i form av mätbara mål, tydliga ordningsregler och en engagerad ledning ger de rätta förutsättningarna för att få fram det bästa i lärandeprocessen. En certifiering innebär också ett kontinuerligt förbättringsarbete av verksamheten och lärandeprocessen. Förbättringsarbetet säkerställs via kontinuerlig utvärderingen och upprättande av åtgärdsprogram och ny målstyrning. Ledningen informeras löpande av målutfall och kan tillsammans med intressenterna vidtaga nödvändiga åtgärder för verksamheten så att förbättringsarbetet kan fortgå. Låt oss informera er mer vad en certifiering av just er skola kommer att innebära i praktiken.