08- 540 676 20

Hållbarhetscertifiering- En certifiering för hållbar utveckling

Hållbarhetscertifiering genom Svensk Certifiering Norden AB för  organisationer som är rustade för framtiden.

Direktkontakt marknad/sälj:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89
Tim Malmsten 0708-948873

Hållbarhetscertifiering genom Svensk Certifiering Norden AB

Vi som certifieringsorgan har väldigt lång erfarenhet av hållbarhetsarbete. En hållbarhetscertifiering utgår från social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som integreras med varandra.

Vi tog tidigt fram en hållbarhetspolicy och en standard som var baserad på ISO 26000, ISO 14001 och ISO 45001  (föregångaren OHSAS 18001). Dock var inte marknaden mogen för hållbarhetscertifiering vid den tidpunkten.

Precis som med standarden ISO 27001 för informationssäkerhet där det tog 20 år innan efterfrågan tog fart, ser vi nu en kraftigt ökad efterfrågan för en standard för hållbarhet.

När ni hållbarhets certifierar er med oss får ni lite av en ”all inklusive produkt”, dvs ni får med miljö, arbetsmiljö och det sociala ansvarstagandet i en enda produkt. Därmed är dessa tre områden inom hållbarhet integrerade med varandra.

Följande produkter finns att välja mellan:

Hållbarhetscertifiering, Miljöcertifiering

Kravbild:

 • samtliga krav i ISO 14001
 • legala krav inom miljö och arbetsmiljö
 • FN:s Agenda 2030
 • livscykelperspektivet
 • socialt ansvarstagande
 • ekonomisk hållbarhet

Hållbarhetscertifiering MEA certifiering

Kravbild:

 • samtliga krav i ISO 14001
 • samtliga krav i ISO 45001
 • legala krav inom miljö och arbetsmiljö
 • FN:s Agenda 2030
 • livscykelperspektivet
 • socialt ansvarstagande
 • ekonomisk hållbarhet

Hållbarhetscertifiering KMA certifiering

 • samtliga krav i ISO 14001
 • samtliga krav i ISO 45001
 • samtliga krav i ISO 9001
 • legala krav inom miljö och arbetsmiljö
 • FN:s Agenda 2030
 • livscykelperspektivet
 • socialt ansvarstagande
 • ekonomisk hållbarhet

Genom att hållbarhetscertifiera sig genom oss får er organisation en stämpel på att ni hanterarar följande områden kontinuerligt:

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som innebär jämlika livsvillkor, motverkande av korruption, minskad klimatpåverkan och resursanvändning samt en långsiktig lönsam ekonomisk strategi för organisationen, samt ett aktivt arbete med riskhantering.

Organisationen skall riskhantera så att organisationen har förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas vid situationer som tex. förändrat klimat.

 

Organisationer som vill certifiera sig på hållbarhetsområdet behöver börja med en nulägesanalys och ta reda ut vad hållbarhet betyder för organisationen och vilken hållbarhetsdefinition man vill använda.

– FN:s 17 hållbarhetsmål är en bra utgångspunkt och kan fungera som en bra vägledning. I dagsläget finns flera certifieringar som fångar upp och utgår från dessa.

NÅGRA VIKTIGA ISO-STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER PÅ HÅLLBARHETSOMRÅDET

 
 • ISO 14001: Miljöledningssystem – Krav och vägledning. Certifiering möjlig. Standarden fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet
 •  
 • ISO 14031: Anger riktlinjer och hjälpmedel för att mäta miljöparametrar. Certifiering ej möjlig. 
 •  
 • ISO 14033: Ledningssystem för kvantitativ miljöinformation. Certifiering ej möjlig.
 •  
 • ISO 14064: Ledningssystem på miljöområdet, riktar in sig på klimatpåverkan. Certifiering möjlig.
 •  
 • ISO 26000: Fungerar som vägledning för organisationers samhällsansvar. Certifiering ej möjlig.
 •  
 • SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration avseende ISO 26000.
 •  
 • SIS/TS 3:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Krav för verifiering av Egendeklaration.