08- 540 676 20

ISO-certifiering

Vi erbjuder ISO-certifiering genom våra certifieringstjänster för de flesta branscher. Att bli ISO-certifierad genom Svensk Certifiering innebär en oberoende bedömning av organisationens processer och system enligt ISO-standarderna.

Vad innebär en ISO certifiering?

 

ISO-certifieringar är internationellt erkända standarder som används för att bedöma en organisations förmåga att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet i sina verksamheter, vilket innebär att man följer ett regelverk inom ett visst område som fastställts av ISO (International Organization for Standardization), ett internationellt standardiseringsorgan grundat 1947 som idag används av företag och organisationer över hela världen. Genom en certifieringsrevision och godkännande tilldelas man ett certifikat som bevis på att man lever upp till ISO-standarden. Därefter genomförs årliga revisioner för att säkerställa efterlevnaden av kraven. 

Om du är intresserad av att bli ISO-certifierad är det viktigt att välja en ackrediterad certifieringsorgan med erfarenhet och expertis inom det område som du vill certifieras inom. En sådan ackrediterad certifieringsorgan är Svensk Certifiering.

De vanligaste ISO-certifieringarna:

De vanligaste ISO-certifieringarna inkluderar: 

 • ISO 9001 för kvalitetsledning.
 • ISO 45001 (tidigare OHSAS 18 001) för arbetsmiljöledning.
 • ISO 27001 för informationssäkerhet.
 • ISO 14001 för miljöledning.

Svensk Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan med mångårig erfarenhet av att certifiera organisationer i en rad olika branscher och områden. Vi är ackrediterade av Swedac och ISO/IEC 17021-1 för att utföra certifieringar enligt ISO 9001ISO 14001ISO 45001, ISO 13485 samt ISO 27001.

Fördelarna med ISO-certifiering för Ditt Företag:

 • Förbättrad kvalitet: ISO-standarderna är utformade för att hjälpa organisationer att etablera robusta kvalitetsledningssystem. Genom att implementera ISO-kraven kan ditt företag förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

 • Ökad effektivitet: ISO-standarderna främjar effektiva affärsprocesser och rutiner. Genom att följa ISO-kraven kan ditt företag optimera sina interna processer, minska avfall och öka produktiviteten.

 • Ökad konkurrenskraft: ISO-certifiering signalerar till kunder och affärspartners att ditt företag är engagerat i att leverera hög kvalitet och kundvärde. Det kan hjälpa till att differentiera ditt företag från konkurrenterna och öka dess konkurrenskraft på marknaden.

 • Internationell erkännande: ISO-standarderna är internationellt erkända och respekterade. Genom att bli ISO-certifierad kan ditt företag öppna dörrar till nya marknader och affärsmöjligheter både nationellt och internationellt.

 • Förtroende och trovärdighet: ISO-certifiering visar på företagets engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Det kan bygga förtroende hos kunder, affärspartners och andra intressenter och stärka företagets varumärke och trovärdighet.

Kostnader för ISO-certifiering:

det finns ingen fast kostnad för en ISO-certifiering, Kostnaden varierar beroende på verksamhetens storlek, omsättning, antal anställda och behovet av handledning.

Vad krävs det för att bli ISO-certifierad?

För att lyckas bli ISO-certifierad behöver företaget eller organisationen införa ett kvalitetsledningssystem och sedan säkerställa att de uppfyller alla krav som ställs enligt standarden. Det är viktigt att noggrant granska och verifiera att man lever upp till alla kriterier som standarden fastställer.

Hur kan vi inom vårt företag förbereda oss för att bli ISO-certifierade? 

Förberedelse för en ISO-certifiering inom organisationen innebär att vidta olika åtgärder för att säkerställa en smidig process. När ni har bestämt vilken certifiering ni strävar efter, finns det flera steg ni kan följa för att förbereda er. Här är några användbara råd:

 • Få förståelse för den specifika standarden ni siktar på att följa.
 • Använd standarden som en guide för att utforma och utveckla ert ledningssystem, om det krävs extern hjälp, använd er av en konsult för att bygga upp ert ledningssystem.
 • Se standarden som ett verktyg för förbättring och kontinuerlig utveckling.
 • Ha insikt i de risker och processer som påverkar er organisations förmåga att uppnå sina affärsmål.

Målet med en ISO-certifiering är att organisationen kontinuerligt ska förbättra sig och säkerställa att man följer alla relevanta lagar och krav. Det är organisationens eget ansvar att vara medveten om gällande lagstiftning och hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar.

Förutom att uppfylla de externa kraven bör organisationen se till att följa interna krav och krav från samarbetspartners. Det är viktigt att dokumentera och utvärdera efterlevnaden av dessa krav, samt att genomföra egna interna revisioner för att säkerställa att organisationen uppfyller de nödvändiga kraven. Under revisionen säkerställs att organisationen lever upp till alla krav enligt standarden.

Välj Svensk Certifiering som ditt certifieringsorgan.

Svensk Certifiering är ett erkänt certifieringsorgan som följer höga standarder för kvalitets- och säkerhetsbedömning. Genom att välja Svensk Certifiering som ditt certifieringsorgan kan du vara säker på att du får en noggrann och professionell bedömning av dina organisationsprocesser och system, och därmed en ökad konkurrensfördel på marknaden.