08- 540 676 20

Om Svensk Certifiering

Svensk Certifiering Norden AB erbjuder företag en av marknadens främsta certifieringstjänster och utbildningstjänster. Detta uppnås via hög kompetens samt genom ett förtroligt och nära samarbete med kunden. Utfallet av våra processer och vårt arbete skall medverka till förbättrade affärsmöjligheter för våra kunder.

Om svensk certifiering

Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 27001,ISO 45001 samt personcertifiering med kravspecifikation Behörig Ingenjör Brandlarm SBF 1007:5.

Vi certifierar mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 , ISO 45001 , ISO 27001, ISO 39001 och SS-EN 15224. Vi genomför även andrapartsrevisioner och oberoende granskning.

Vårt arbetssätt är unikt i branschen, genom att vi utgår från företagens framgångsfaktorer. Vi har också lite extra fokus på företagens försäljningsprocess, vilket många kunder uppskattar

Vi tror på ett nära och öppet samarbete och dialog genom hela certifieringsprocessen. Vi vill inte endast leverera ett ISO-certifikat, utan vi vill också vara en ytterst kompetent och givande utvecklingspartner för er verksamhet.
Våra kunder tycker att Svensk Certifiering är mycket smidiga, kompetenta och trevliga att arbete med.

Revisorer

Svensk Certifiering Norden AB använder sig av flera revisorer för att täcka upp samtliga kompetensområden som vi verkar inom. Idag finns Svensk Certifiering på flera orter: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Jönköping samt Norrköping, Uppsala och Rättvik. I nuläget är vi totalt 44 st revisorer som täcker upp hela Sverige.

Affärsidé

Svensk Certifiering Norden AB erbjuder företag en av marknadens främsta certifieringstjänster och utbildningstjänster. Detta uppnås via hög kompetens samt genom ett förtroligt och nära samarbete med kunden. Utfallet av våra processer och vårt arbete skall medverka till förbättrade affärsmöjligheter för våra kunder.

Våra policies

Informationssäkerhetspolicy
Kompletteras av informationssäkerhetsdirektiv och lojalitetsavtal.

Vi upprätthåller vårt ledningssystem för informationssäkerhet som är en del av det övergripande ledningssystemet för att skydda Svensk Certifierings informationstillgångar från alla möjligt hot interna som externa, oavsiktliga eller avsiktliga. Vi lägger extra vikt på kontinuetsplanering, skydd mot virus, ransomware, hackers och även har uppföljning med incidenthantering om det händer något extraordinärt.

Vi har vår policy för att försäkra våra oss själva och våra kunder att:
 

 • Konfidentialitet, integritet, tillgång och spårbarhet alltid uppfylls.
 • Att alla incidenter dokumenteras och rapporteras vidare när det så krävs.
 • Riskhantering och ständig förbättring är centralt för verksamheten.
 • Vi följer de kund-, myndighets- och lagkrav som ställs på oss.
 • Vi är opartiska när vi bedömer andras ledningssystem.
 • Vi utbildar oss när behov finns inom informationssäkerhet.
 • Vi klassificerar informationstillgångar.
 • Vi tilldelar tillräckliga resurser till säkerhetsarbete.
Kvalitetspolicy
 • Certifikat från Svensk Certifiering Norden AB baseras på kunders behov, krav och förväntningar och genomförs enligt gällande ackrediteringsregler och andra kravdokument.
 • Våra tjänster inom certifiering och utbildning upplevs som en av marknadens främsta. Marknadens förtroende för våra utbildningar och utfärdade certifikat är hög såväl nationellt som internationellt.
 • Vi analyserar aktivt och oavbrutet kunders behov och krav för att ständigt förbättra vårt arbetssätt och våra processer både nu och i framtiden.
Miljöpolicy

Miljöarbetet på Svensk Certifiering Norden AB, skall präglas av öppenhet och helhetssyn samt vara förebyggande och syfta till ständig förbättring. Vi arbetar för en hållbar utveckling i samhället, genom internt förbättringsarbete och genom att stödja våra kunder i utvecklingen av deras ledningssystem.

Detta innebär att vi

 • gör miljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters miljöpåverkan,
 • medvetet och systematiskt utvecklar våra revisorers miljökompetens,
 • stimulerar våra medarbetare genom fortlöpande information om miljöfrågor och om vårt gemensamma miljöarbete,
 • hushållar med resurser samt fortlöpande informerar och utvärderar våra leverantörer för att tillsammans med dem driva miljöarbetet framåt,
 • anpassar och förbättrar våra resvanor för att minska miljöpåverkan från dessa,
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet.
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Svensk Certifiering Norden AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver hur Svensk Certifiering Norden AB behandlar dina personuppgifter.
Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt hos Integritetsmyndigheten www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig

Svensk Certifiering Norden AB, org.nr: 556791-4071, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter?

Svensk Certifiering Norden AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.

Svensk Certifiering Norden AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:

 

 • Ansökningar om certifieringsuppdrag
 • Förfrågningar om våra tjänster
 • Nyhetsbrev till kunder med avtalade certifieringstjänster
 • Anmälningar till våra utbildningar
 • Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

 

 Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter kan vara;

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Annan information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Svensk Certifiering Norden AB och ibland av Svensk Certifiering Norden ABs olika tjänsteleverantörer.

Exempel på tjänsteleverantör är;
-IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) samt
-revisorer som har tecknat underkonsultavtal med Svensk Certifiering Norden AB.

Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

 

Överföring till tredje land

Svensk Certifiering Norden AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Hur länge sparar Svensk Certifiering Norden AB uppgifter om dig?

Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

 

 Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.


Begäran om registerutdrag skickas till
Svensk Certifiering Norden AB

Rödbosundsvägen 40

184 60 ÅKERSBERGA

E-post: info@svenskcertifiering.se

 

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

 

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
Vid en sådan begäran gör Svensk Certifiering Norden AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

 

Rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten

Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Svensk Certifiering Norden AB

Rödbosundsvägen 40

184 60 ÅKERSBERGA

E-post: info@svenskcertifiering.com

Arbetsmiljöpolicy

SCAB skall vara en trevlig, trygg och säker arbetsplats – det är ett gemensamt intresse för såväl medarbetare som företagsledning, eftersom en god arbetsmiljö också leder till kvalitet och effektivitet. Vi ser trivsel och arbetsglädje som en viktig del för medarbetarnas engagemang.

Detta innebär att vi:

 • gör arbetsmiljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters arbetsmiljöpåverkan
 • medvetet och systematiskt utvecklar vi våra medarbetare och revisorers arbetsmiljökompetens
 • stimulerar våra medarbetare och externa revisorer genom ge fortlöpande information om arbetsmiljöfrågor och om vårt gemensamma arbetsmiljöarbete
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet

Arbetsmiljön på SCAB ska kännetecknas av att personalen känner trygghet för sin hälsa och upplever sitt arbete som roligt och givande.

Tillämpa årliga medarbetarsamtal och se till att alla medarbetare känner till sin roll, ansvar, befogenheter och känna att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation

Kommunicera denna policy till inhyrd personal eller andra aktörer som arbetar under SCABs ledning.

ÅKERSBERGA 2019-02-19
VD/ Michael Persaud

Policy för opartiskhet

Svensk Certifiering Norden AB bedriver certifieringsverksamhet. Certifieringsverksamheten styrs av regelverk som bl.a. anger på vilket sätt det är tillåtet att bedriva annan verksamhet än certifieringsverksamhet. Denna andra verksamhet skulle kunna benämnas ”konsultverksamhet”.

Med ”konsultverksamhet” menas utförande av tjänst som omfattar tillhandahållande av information eller utbildning till organisation. Svensk Certifiering Norden AB medverkar inte i att utveckla ledningssystem i företag som ansöker om certifiering av Svensk Certifiering Norden AB.

Vid förfrågan på tjänster från Svensk Certifiering Norden AB utvärderar VD/Operativ chef, eller marknadsansvarig i samråd med utförande personal, om det är möjligt att genomföra uppdraget utan att opartiskhet eller integritet kan ifrågasättas. Om utvärderingen visar att opartiskheten inte kan ifrågasättas lämnas offert för uppdraget.

Det är tillåtet att arrangera och medverka som föredragshållare och som utbildningsledare vid utbildningar, under förutsättning att information eller utbildning är av generell karaktär och finns tillgänglig på öppen marknad.

Det är inte tillåtet att:

 • förbereda och framställa manualer, handböcker eller processer;
 • medverka i beslut avseende ledningssystem;
 • ge specifika råd, oavsett art (även finansiella) i utveckling och implementering av ledningssystem eller produkt inför eventuell certifiering.

Om uppdragsförfrågan är av sådan art att det inte avser information eller utbildning som är tillåtet enligt berörda regelverk, utan aktiviteter som skulle kunna medföra att opartiskhet och integritet ifrågasätts skall information om detta vidarebefordras till den som är berörd.

ÅKERSBERGA 2019-02-19
Michael Persaud
VD/ Revisionsledare

 

Certifieringskommité

För att säkerställa en opartisk certifieringsprocess är en certifieringskommitté sammansatt för att granska Svensk Certifiering Nordens verksamhet i frågor rörande certifiering. Nämnden har hög kompetens avseende ledningssystem och de bransch- och produktområden som Svensk Certifiering Norden verkar inom. Här följer en kort presentation av den Rådgivande Nämnden.
Certifieringskommittén består av följande personer:

Adam Eriksson SCABs representant i kommittén
adam.eriksson@svenskcertifiering.com

Stefan Enblom, ordförande
stefan.enblom@svenskcertifiering.se

Lennart Ljungh, ledamot
lennart.ljungh@svenskcertifiering.com

Eva Lindblad, ledamot
eva.lindblad@svenskcertifiering.se

Therese Göthberg, SCABs representant i kommittén
therese.gothberg@svenskcertifiering.com

Lena Q Olsson, ledamot
lena.q.olsson@svenskcertifiering.se

Michael Persaud, VD
michael.persaud@svenskcertifiering.com

Christian Plamboeck, SCABs representant för Brand & Säkerhet
christian.plamboeck@svenskcertifiering.com

Lars Ihd, Ledamot Säkerhet
lars.Ihd@lh-alarm.se

Peter Sääv, Ledamot Säkerhet
peter.saav@stoldskyddsforeningen.se

Tobias Thrysén , Ledamot Brand
Tobias.thrysen@brandskyddsforeningen.se

Visselblåsarpolicy

Svensk Certifiering Norden AB, org.nr. 556791-4071, hädanefter kallad ”SCAB”, har infört en visselblåsarfunktion till följd av det EU-direktiv som regeringen har omsatt till svensk rätt genom lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Det innebär att personer som ”visselblåser” ska skyddas från repressalier. Alla som har rätt att visselblåsa enligt gällande lag ska ges möjlighet till detta på ett tryggt och säkert sätt genom att använda lämpliga kanaler.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om miss-förhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Syftet med visselblåsarpolicyn

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende.

Som visselblåsare måste du på något sätt ha eller ha haft ett arbetsrelaterat sammanhang till SCAB.

 

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse* som bör rapporteras om:

 • Ekonomisk brottslighet
 • Korruption
 • Förekommande av stöld, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
 • Miljöbrott
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier
 • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa
 • Andra allvarliga missförhållanden som rör företaget

*Allmänintresse skulle till exempel kunna vara att en produkt som ett företag tillverkar och säljer är farlig, miljöutsläpp med allvarlig påverkan på miljön.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?
SCAB:s visselblåsarfunktion riktar sig till medarbetare och andra personer som fått information om missförhållanden. Personkategorier som omfattas av lagskyddet är exempelvis personer som har, har haft eller har sökt en anställning, praktik, ett konsultuppdrag eller annat arbetsuppdrag hos SCAB.

Hur är visselblåsaren skyddad?

För att få skydd enligt visselblåsarlagen ska rapporten handla om missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

Vidare ska den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandena ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Med skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann innebär att du vid tidpunkten för rapporteringen ska ha skäl att tro att de uppgifter du rapporterar är sanna. Du får inte skydd om du avsiktligt eller medvetet rapporterar om falsk information

 

Skydd av personliga data
Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar.
Personliga data som ingår i ärendehanteringen kommer att gallras senast 2 år efter avslutad utredning. Undantag kan förekomma om det finns gällande lagar som anger att personliga data måste sparas.

Tystnadsplikt
Alla som hanterar utredningar har tystnadsplikt och får inte röja uppgifter som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild som förekommer i ärendet.

Hur kan jag rapportera en händelse

Du kan rapportera skriftligt genom att:

 • Skriva ett e-postmeddelande, se kontaktinformation nedan.
  Skriv:
  Namn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)
  Vad som har hänt (precisera så noga som möjligt)
  När det hände och var
  Om du vill ha återkoppling på ditt ärende
 • Skicka ett fysiskt brev till, se kontaktinformation nedan
  Skriv:
  Namn och kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
  Vad som har hänt (precisera så noga som möjligt)
  När det hände och var
  Om du vill ha återkoppling på ditt ärende

Du kan även rapportera muntligt genom att:

 • Ringa, se kontaktinformation nedan
  Du får en skriftlig återkoppling på vad du vill anmäla
 • Fysiskt eller digitalt möte, se kontaktinformation nedan
  Du får en skriftlig återkoppling på vad du vill anmäla

 

Tänk på att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter när du rapporterar. Det är inte möjligt att rapportera anonymt eftersom SCAB ska återkoppla till dig om ärendets handläggning. Om du inte vill ha återkoppling kan du uppge det. Vi kan också behöva be dig om att komplettera din rapport med förtydliganden eller fler uppgifter.

SCABs hantering av visselblåsarärenden

När du gjort en anmälan kommer SCAB att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder.
Inrapporterande ärenden hanteras i ett första steg av Operativ chef som gör en bedömning om ärendet kan utredas internt av egen personal eller om extern tjänst behöver anlitas.
Den interna utredningsgruppen består av utvalda medarbetare som tilldelas uppdraget att utreda ärendet och att sedan återkoppla utredningens utfall till visselblåsaren.

I de fall som ett inrapporterat ärende anses vara opassande att utreda internt ska ordförande i SCAB:s certifieringskommitté informeras om detta och vidta de åtgärder som anses lämpliga för att utreda ärendet utan verksamhetens inblandning.

Återkoppling

Inom sju dagar efter att SCAB har mottagit rapporten kommer du att få en bekräftelse på mottagandet. Du kommer inte att få en sådan bekräftelse om du har uppgett att du inte vill ha det eller om vi bedömer att en sådan bekräftelse skulle avslöja din identitet.

Du kommer att få återkoppling om de åtgärder som SCAB har gjort vid uppföljning av rapporten inom tre månader från det att du lämnade rapporten.

 

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår visselblåsarfunktion är du välkommen att kontakta oss!

Adress

Svensk Certifiering Norden AB
Att: Therese Göthberg
Rödbosundsvägen 40
186 40 ÅKERSBERGA

 

E-post
therese.gothberg@svenskcertifiering.com

Skriv gärna ”Visselblåsning” i ämnesraden

 Telefon

+46 70-355 88 01